Hamnordning

Fastställd av NBS styrelse den 7 februari 2005

§ 1

Hamnkaptenen ansvarar för ordningen i hela den av NBS disponerade hamnanläggningen. I denna inkluderas Jagarpiren till den del den berör NBS.

§ 2

Det åligger alla medlemmar samt besökande att följa hamnordningen och hamnkaptenens anvisningar.

§ 3

NBS disponerar hamnanläggningen fr o m 15 april t o m 15 november varje år (”båtsäsongen ”). Båt som förtöjs i hamnen under annan tid ska ha särskilt tillstånd och hyresavtal med Stockholms Fritidsförvaltning.

§ 4

Alla båtar ska vara väl förtöjda vid fyra punkter; dvs på både styr- och babordssidan i för och akter, med väl dimensionerat och friskt tågvirke. Förtöj alltid för storm. Båten ska ge ett vårdat och sjömansmässigt intryck (ship-shape) samt vara försedd med NBS-standert.

§ 5

Under perioden 31 april t o m andra veckan i oktober är båtplatsinnehavare skyldig att göra ett antal nattvaktspass. Under vaktpass har nattvakten hamnkaptens befogenhet. Båtplatsinnehavare som inte kan fullgöra tilldelat nattvaktspass är själv skyldig att sörja för ersättare. Ar ersättaren ej medlem i NBS ska hamnkaptenen ovillkorligen informeras i förväg. Uteblivande från vaktpass medför påföljd enligt §13, stycke 5 i NBS stadgar. .Nattvakten skall föra noteringar om sitt vaktpass i bryggans loggbok. Den förvaras i inventarielådan, där också övrig utrustning för nattvakten finns.

§ 6

På belysningsstolparna finns uttag avsedda. främst för det behov av uppvärmning och belysning som nattvakten har. Medlemmarna får i övrigt nyttja bryggans el för smärre reparationsarbeten och för batteriladdning men ej för långvariga, stora energiuttag som t ex kontinuerlig uppvärmning med elektrisk värmare. Huvudströmbrytaren slås på när, säsongens nattvakter påbörjas, dock senast den 30 april, och stängs av den 15 november.

§ 7

Pontonerna ska hållas i städat och vårdat skick. Soptunnor finns vid gästhamnen. Den som använder bryggan som arbetsplats vid reparationer och underhåll av båt är skyldig att efter varje arbetspass städa efter sig. Pontonerna får ej användas som upplag för virke eller färgpytsar o dyl. Om särskilda omständigheter föreligger kan hamnkaptenen medge tillfälliga undantag från denna ordningsregel.

§ 8

Bilar kan tillfälligt parkeras på Jagarpiren. Med tillfällig menas att bilägaren ska finnas på bryggan eller i båt vid bryggan. Vid längre vistelse inom hamnområdet ska bil parkeras på allmän parkeringsplats. Nattvakt kan parkera på Jagarpiren under vaktpasset och bör då bakom framrutan placera skylten ”Nattvakt. NBS”, som finns i nattvaktslådan.

Grinden skall alltid hållas låst!

Sunt förnuft och gott omdöme är egenskaper som varje NBS-are förutsätts ha. Tillsammans ska vi se till att vår brygga är snyggast och trevligast i stan.

Och glöm inte: Förtöj alltid för storm!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *