Stadgar

§ 1 Ändamål

Sällskapets ändamål är att:

 • Främja båtlivet lokalt
 • Verka för ökad hänsyn och säkerhet på sjön
 • Informera om för båtlivet gällande lagar, förordningar och regler

I samarbete med andra båtorganisationer verka för att hamn- och uppläggningsplatser såväl nära Stockholms centrum som i skärgårds – och mälarområdena i första hand bibehålls i nuvarande omfattning och i andra hand om möjligt utökas.

§ 2 Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av ordförande i förening med sekreterare eller kassör. Avtal om båtplats tecknas NBS av hamnkapten ensam. När det gäller disposition av rörelsemedel på bank – eller postgirokonto tecknas NBS av kassören ensam. Styrelsen kan bestämma att annan, särskilt utsedd styrelseledamot, i specificerade fall tecknar NBS ’ firma.

§ 3 Standert

Sällskapets standert är en tvåtungad vimpel eller klisterdekal med bokstäverna NBS i blått mot vit botten Medlem skall föra NBS’ standert på sin båt.

§ 4 Medlemskap och skyldigheter

Medlemskap i NBS kan vinnas av varje välrenommerad och inom båtlivet verksam person, som vill medverka till att NBS ändamål och intressen tillvaratas på bästa sätt. Till hedersmedlem kan årsmöte, efter förslag av styrelsen, utse person, som gjort värdefulla insatser för NBS. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift. Ansökan om inträde i sällskapet ska ske skriftligen antingen till styrelsen direkt eller till någon av dess ledamöter. Frågan om inval avgörs av styrelsen i sammanträde. Medlem som underlåtit att erlägga avgifter senast den 31 januari aktuellt år anses ha utträtt ur NBS från nämnda datum. Styrelsen kan dock – om särskilda omständigheter anses föreligga – medge undantag från denna regel. Medlemskap berättigar i sig inte till plats av klubben disponerad hamn.

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas ur NBS om medlem
· motverkar NBS syften
· skadar NBS intressen
· inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller gör sig skyldig till klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom NBS att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. Av kallelsen till mötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till detta möte skall medlem, som är föreslagen att uteslutas, kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen

§ 5 Avgifter

Höstmötet fastställer storleken på medlems- båtplatsavgift och övriga avgifter till NBS för nästkommande verksamhetsår.

§ 6 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§ 7 Medlemsmöten

NBS skall hålla ett ordinarie årsmöte före mars månads utgång och ett ordinarie höstmöte före november månads utgång respektive verksamhetsår. Därutöver kan extra medlemsmöten hållas när styrelsen eller revisorerna finner detta erforderligt eller när mer än hälften av medlemmarna så begär. Skriftlig kallelse till ordinarie års – eller höstmöte skall skickas ut senast 15 dagar före mötet. Till kallelsen fogas dagordning för mötet. På dagordningen ej upptagna ärenden som önskas behandlade skall anmälas till sekreteraren senast tio dagar före mötet. Kallelse till extra medlemsmöte skall skickas ut i så god tid som möjligt. Vid sådant möte får endast i kallelsen angivna ärenden behandlas. Dagordningen för ordinarie årsmöte skall omfatta följande obligatoriska punkter:

 • Årsmötet öppnas.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Fråga om kallelse till årsmötet skett i föreskriven ordning.
 • Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare.
 • Styrelsens berättelse över det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 • Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
 • Val av styrelseledamöter (specificeras).
 • Val av styrelsesuppleanter (specificeras).
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 • Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
 • Fråga om arvoden och förmåner.
 • Övriga ärenden.

Årsmötet avslutas.

Dagordning för ordinarie höstmöte skall omfatta följande obligatoriska punkter:

 • Höstmötet öppnas.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Fråga om kallelse till höstmötet skett i föreskriven ordning.
 • Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll samt att tjänstgöra som rösträknare.
 • Fastställande av avgifter nästkommande verksamhetsår.
 • Årets NBS kamrat utses av förra årets kamrat.
 • Övriga ärenden.
 • Höstmötet avslutas.

§ 8 Val beslut och rösträtt

Val och beslut skall om möjligt avgöras med acklamation. Om någon vid val eller beslut begär röstning äger varje medlem en röst. Rösträkning kan vara öppen eller sluten. Ger rösträkning lika röstetal avgörs valet/beslutet genom lottning. Rösträtt kan ej överlåtas.

§ 9 Styrelse

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sex ledamöter jämte två suppleanter. Ordinarie styrelsefunktioner är:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Hamnkapten
 • Klubbmästare

Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid av två år. Varje jämnt år väljs vice ordförande, hamnkapten och en suppleant; varje udda år väljs sekreterare, kassör, klubbmästare och en suppleant.

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder i dennes ställe som ordinarie ledamot den av suppleanterna som styrelsen förordnar. Fyllnadsval sker på nästkommande årsmöte.

§ 10 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsens ledamöter att i enlighet med NBS’ ändamål tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och att förvalta sällskapets egendom och förhyrda utrustning. Styrelsemöten Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst fyra ordinarie styrelseledamöter finner det erforderligt. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst fyra ordinarie är närvarande. I sistnämnda fall gäller att full enighet råder för att ett beslut skall vara giltigt. Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott bestående av tre personer.

Ordföranden
Det åligger ordföranden (vice ordföranden) att vid sammanträden – med undantag för årsmöten – leda förhandlingarna och tillse att fattade beslut verkställs. Ordföranden representerar sällskapet i sammanhang där så erfordras.

Sekreteraren
Det åligger sekreteraren att föra protokoll vid styrelsens sammanträden samt att handlägga NBS korrespondens. Sekreteraren upprättar varje år en verksamhetsberättelse, sammanställer styrelsens årsberättelse (verksamhets- berättelse, bokslutssammanställning och revisionsberättelse).

Kassören
Det åligger kassören att handha sällskapets penningmedel och värdehandlingar, att handlägga in- och utbetalningar samt att föra erforderliga räkenskaper. Utbetalningarna skall vara vederbörligen verifierade samt attesterade av ordföranden. Styrelsen skall godkänna kassörens val av bank för sällskapets penningaffärer. Senast den 15 januari året efter aktuellt räkenskapsår skall kassören ha upprättat bokslut utvisande intäkter och kostnader, tillgångar och skulder, årets resultat samt kapitalbehållning. En skriftlig och för medlemmarna lätt begriplig sammanställning av bokslutet skall tillställas sekreteraren för att ingå i årsberättelsen.

Hamnkaptenen
Det åligger hamnkaptenen att enligt styrelsens anvisningar och gällande hamnordning svara för:

att sällskapets båthamn fungerar på avsett vis;

att båtplatsinnehavare iakttar sina skyldigheter enligt hamnordningen;

att varje år upprätta nattvaktslista

att förvalta sällskapets hamnanläggning

att upprätta sällskapets båtregister

Klubbmästaren
Det åligger klubbmästaren att enligt styrelsens anvisningar svara för erforderliga arrangemang vid såväl sällskapets allmänna möten och övriga sammankomster som vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Revision

För granskning av styrelsens handläggning av NBS` angelägenheter och ekonomi skall årsmötet välja två revisorer jämte en suppleant för dessa. Mandattiden är styrelsens arbetsår. Styrelsen skall närhelst så begärs tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, protokoll, medlemsförteckning och övriga handlingar dessa önskar ta del av. Revisorerna har rätt att delta i styrelsens möten. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall överlämnas till revisorerna senast den 31 januari året efter verksamhetsåret. Revisorerna skall efter verkställd granskning avge revisionsberättelse, vilken skall överlämnas till styrelsen senast 15 februari.

§ 12 Valberedning

För att bereda val av styrelseledamöter och revisorer utser årsmötet en valberedning bestående av tre medlemmar varav en är sammankallande. Det åligger valberedningen att senast den sista februari varje år till NBS sekreterare lämna ett skriftligt förslag på valbara kandidater till styrelse- och funktionärsposter, som det året skall besättas. Förslaget skall av sekreteraren bifogas kallelsen till årsmötet.

§ 13 Båtregister

NBS ’ båtregister upprättas och hålls aktuellt av hamnkapten. I registret kan endast en medlem registreras som ansvarig för båt och tilldelad båtplats. Båtplats Medlem är skyldig att beskriva sin båt i särskilt avtal med NBS angående båtplats. Efter godkännande av styrelsen gäller avtalet om båtplats endast för den beskrivna båten. Medlem, som anskaffar annan båttyp eller båt med andra mått än vad som angivits i avtalet, erhåller alltså inte automatiskt rätt till båtplats för den nya båten. Efter ny ansökan avgör styrelsen om annan båtplats kan upplåtas. Båthamn Hamnordning För sällskapets båthamn fastställer styrelsen en särskild hamnordning som lämnas till varje båtplatsinnehavare tillsammans med avtalet om båtplats. Den skall också finnas anslagen i båthamnen. Det åligger varje medlem att ta del av och följa hamnordningen. Nattvakt Varje båtplatsinnehavare är skyldig att tjänstgöra som nattvakt enligt hamnkaptenens anvisningar. Försummas denna skyldighet skall båtplatsinnehavaren fullgöra nytt vaktpass och därutöver erlägga en straffavgift, vars storlek fastställts av årsmötet. Medlem som inte fullgör sin skyldighet som nattvakt kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas av sällskapet.

§ 14 Försäkring

Båtplatsinnehavare är skyldig att ha sin båt försäkrad motsvarande minst ansvarsförsäkring enligt villkoren i Båtorganisationernas Egen Försäkring.

§ 15 Tvister

Kan eventuell tvist mellan sällskapet och dess medlemmar inte göras upp i godo skall den hänskjutas till skiljeman enligt lag.

§ 16 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av NBS” ordinarie årsmöte och endast om minst 2/3 av närvarande medlemmar biträder ändringsförslaget.

§ 17 Upplösning

Beslut om upplösning av NBS är icke giltigt med mindre än att detta fattats och bekräftats vid två på varandra följande medlemsmöten – varav ett årsmöte – och med 2/3 majoritet bland närvarande medlemmar. Eventuella tillgångar skall efter andra mötets avgörande överlämnas till organisation eller myndighet som främjar samma eller liknande syften som NBS.

§ 18 Stadgars tillgänglighet

Sällskapets ordförande ansvarar för att dessa stadgar finns tillgängliga för medlemmarna. Dessa stadgar för Nybrovikens Båtsällskap är godkända och antagna vid sällskapets årsmöte 2005-03-19, att tillämpas från nämnda datum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *